Тема: Реферат Особенности антикризисных программ правительства РФ в 2015 – 2018 гг.. Учебная работа № 396284

Контрольные рефераты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (7 оценок, среднее: 4,71 из 5)
Загрузка...

Тип работы: Контрольная работа, реферат (теория)
Предмет: Макроэкономика
Страниц: 15
Год написания: 2018
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Понятие экономического кризиса и антикризисного регулирования 4
2 Особенности кризиса 2015-2018 года в РФ 6
3 Антикризисная политика 2015 – 2018 гг. и её результаты 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 396284. Тема: Реферат Особенности антикризисных программ правительства РФ в 2015 – 2018 гг.

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Особенности делового этикета в западноевропейских странах

  …..                  Ïðîâåðèëà:         Áîíäàðåíêî
  Ë. È.

  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

  1997

   

  ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

  ÊÀÐÒÀ
  ÅÂÐÎÏÛ                                                                                                                   3

  âÂåäåíèå                                                                                                                           

  Âåëèêîáðèòàíèÿ                                                                                                             

  Èñïàíèÿ                                                                                                                               

  Ôèíëÿíäèÿ                                                                                                                          

  Ãåðìàíèÿ                                                                                                                            

  Øâåöèÿ                                                                                                                               

  Âèçèòíûå
  êàðòî÷êè                                                                                                      

  Ïîäàðêè                                                                                                                               

  Äåëîâûå
  ïðèåìû                                                                                                               

  Çâàííûå
  óæèíû                                                                                                              

  Êàê
  îäåâàòüñÿ                                                                                                             

  Ïåðåãîâîðû                                                                                                                     

  Îáùåíèå                                                                                                                             

  Çàêëþ÷åíèå                                                                                                                    

  Åâðîïà

  Ââåäåíèå

  Âî
  âòîðîé
  ïîëîâèíå XVIII
  âåêà â
  Àíãëèè
  íà÷àëñÿ
  ïðîìûøëåííûé
  ïåðåâîðîò.
  Ýòî ïðèâåëî ê
  ðàçâèòèþ
  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
  è ðàçâèòèþ áóðæóàçèè.
  Èìåííî
  òîãäà, ÷òîáû
  îáîçíà÷èòü
  ñâîþ
  ïðèíàäëåæíîñòü
  ê íîâîìó
  êëàññó, íîâûå
  òîðãîâöû,
  áàíêèðû è
  âëàäåëüöû
  ìàíóôàêòóð
  ñòàëè
  ââîäèòü
  íîðìû
  ïîâåäåíèÿ,
  îäåæäû,
  âïîñëåäñòâèè
  ñîñòàâèâøèå
  ñîâðåìåííûé
  àìåðèêàíî-åâðîïåéñêèé
  äåëîâîé
  ñòèëü. Â XIX è XX
  âåêå
  åâðîïåéñêèå
  è
  àìåðèêàíñêèå
  áèçíåñìåíû
  èãðàëè
  äîìèíèðóþùóþ
  ðîëü íà
  ìèðîâîé
  àðåíå.
  Âìåñòå ñî
  ñâîèì êàïèòàëîì,
  òîâàðàìè è
  òåõíîëîãèÿìè
  îíè ïðèíåñëè
  âñåìó ìèðó è
  ïðàâèëà
  ïîâåäåíèÿ â
  äåëîâîé
  ñðåäå.

  Ñ òåõ
  ïîð ýòèõ
  ïðàâèë
  ïðèäåðæèâàþòñÿ
  áèçíåñìåíû
  íå òîëüêî
  Åâðîïû è
  Àìåðèêè, íî è
  ßïîíèè, Àçèè.
  Àôðèêè. Âî
  âñåõ
  ñòðàíàõ
  àòðèáóòîì
  äåëîâîãî
  ÷åëîâåêà
  ÷àùå âñåãî
  ÿâëÿåòñÿ
  àíãëèéñêèé
  ïèäæàê,
  ñìîêèíã èëè
  ôðàê.

  Îäíàêî
  è ïî ñåé äåíü
  ñîõðàíÿþòñÿ
  ðàçëè÷èÿ â
  íîðìàõ è
  ïðàâèëàõ
  îäåæäû è
  ïîâåäåíèÿ â ðàçíûõ
  ñòðàíàõ.
  Íàöèîíàëüíûå
  îñîáåííîñòè,
  èñòîðèÿ,
  êëèìàò,
  èñòîðè÷åñêè
  ñëîæèâøèåñÿ
  ìîðàëüíûå
  íîðìû
  îêàçûâàþò
  âëèÿíèå íà
  òî, êàê áèçíåñìåíû,
  äà è íå
  òîëüêî îíè,
  îäåâàþòñÿ,
  âåäóò ñåáÿ,
  ÷òî ñ÷èòàþò
  ïðèëè÷íûì è
  äîñòîéíûì, è
  ÷òî ÿâëÿåòñÿ
  çíàêîì
  íåíàäåæíîñòè
  èëè íåóâàæåíèÿ
  ê ïàðòíåðó.

  Â ýòîé
  ðàáîòå ÿ
  ðàññìîòðåë
  îñîáåííîñòè
  äåëîâîãî
  ýòèêåòà â
  ðàçëè÷íûõ
  ñòðàíàõ Åâðîïû
  íà ïðèìåðå
  Èñïàíèè,
  Èòàëèè,
  Ôðàíöèè, Âåëèêîáðèòàíèè,
  Ãåð…